regulamin drukarni - introligatorni matrix

Ponieważ polskie prawo przewiduje odrębne przepisy dla klientów będących przedsiębiorcami i dla klientów będących konsumentami stwarza to pewne problemy z opracowaniem regulaminu. Chodzi tutaj głównie o jego przejrzystość, w regulamine należy wykluczać niektóre zapisy zarówno w odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami jak i do Klientów będących konsumentami

Dlatego w trosce o zachowanie najwyższych standardów świadczenia usług dla Konsumentów i Przedsiębiorców, dokonujemy z dniem 1 października 2014r., kompleksowych zmian w obowiązującym Regulaminie określającym prawa i obowiązki nasze i Klientów. Stąd dotychczasowy Regulamin obowiązuje do dnia 30 września 2014r. Żadna wprowadzana zmiana nie działa wstecz lub nie dotyczy umów o świadczenie usług zawartych do dnia 30 września 2014r. Każdy nasz Klient ma prawo do zapoznania się z treścią wprowadzanego Regulaminu i ustosunkowanie się do zmian oraz dobrowolnej akceptacji nowej treści Regulaminu lub odrzucenia zmian. Podstawowe zmiany Regulaminu świadczenia usług Drukarni - Introligatorni MATRIX dotyczą: wyodrębnienia części odnoszącej się do świadczenia usług dla Konsumentów i dla Przedsiębiorców oraz inne o charakterze porządkowym,redakcyjnym i stylistycznym. Z uwagi na skalę zmian zalecamy zapoznanie się z całą treścią wprowadzanych regulaminów.
Regulaminy po zmianach zostaną udostępnione na internetowej stronie Drukarni - Introligatorni MATRIX http://www.drukarnia-matrix.pl celem zapoznania się z nimi i ich ewentualnego utrwalenia oraz wydruku, a wchodzą w życie z dniem 1 października 2014r.


Proszę wybrać właściwy regulamin

Regulamin dla Klientów będących przedsiębiorcami obowiązujący od 01-01-2021 Przejdź

Regulamin dla Klientów będących przedsiębiorcami obowiązujący od 25-05-2018 do 31-12-2020 Przejdź

Regulamin dla Klientów będących przedsiębiorcami obowiązujący do 24-05-2018 Przejdź

Regulamin dla Klientów będących przedsiębiorcami obowiązujący od 01-10-2014 do 14-10-2017 Przejdź

Regulamin dla Klientów będących konsumentami obowiązujący od 01-01-2021 Przejdź

Regulamin dla Klientów będących konsumentami obowiązujący do 31-12-2020 Przejdź

Regulamin dla Klientów będących konsumentami obowiązujący od 25-12-2014 do 14-10-2017 Przejdź

Regulamin dla Klientów będących konsumentami obowiązujący od 01-10-2014 do 24-12-2014 Pobierz

Regulamin w pdf (obowiązuje do 30-09-2014) Pobierz