regulamin drukarni - introligatorni matrix

Ponieważ polskie prawo przewiduje odrębne przepisy dla klientów będących przedsiębiorcami i dla klientów będących konsumentami stwarza to pewne problemy z opracowaniem regulaminu. Chodzi tutaj głównie o jego przejrzystość, w regulamine należy wykluczać niektóre zapisy zarówno w odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami jak i do Klientów będących konsumentami

Dlatego w trosce o zachowanie najwyższych standardów świadczenia usług dla Konsumentów i Przedsiębiorców, dokonujemy z dniem 1 października 2014r., kompleksowych zmian w obowiązującym Regulaminie określającym prawa i obowiązki nasze i Klientów. Stąd dotychczasowy Regulamin obowiązuje do dnia 30 września 2014r. Żadna wprowadzana zmiana nie działa wstecz lub nie dotyczy umów o świadczenie usług zawartych do dnia 30 września 2014r. Każdy nasz Klient ma prawo do zapoznania się z treścią wprowadzanego Regulaminu i ustosunkowanie się do zmian oraz dobrowolnej akceptacji nowej treści Regulaminu lub odrzucenia zmian. Podstawowe zmiany Regulaminu świadczenia usług Drukarni - Introligatorni MATRIX dotyczą: wyodrębnienia części odnoszącej się do świadczenia usług dla Konsumentów i dla Przedsiębiorców oraz inne o charakterze porządkowym,redakcyjnym i stylistycznym. Z uwagi na skalę zmian zalecamy zapoznanie się z całą treścią wprowadzanych regulaminów.
Regulaminy po zmianach zostaną udostępnione na internetowej stronie Drukarni - Introligatorni MATRIX http://www.drukarnia-matrix.pl celem zapoznania się z nimi i ich ewentualnego utrwalenia oraz wydruku, a wchodzą w życie z dniem 1 października 2014r.

W związku ze zmianą prawa nasz Regulamin dla przedsiębiorców uleg modyfikacji w zakresie naliczania odsetek z tytułu opóźnien w płatnościach. Nowy Regulamin dla przedsiębiorców bedzie obowiazywał od dnia 01 czerwca 2017 r. Jednocześnie informujemy, że Regulamin dla konsumentów nie uległ zmianie.


Proszę wybrać właściwy regulamin

Regulamin dla Klientów będących przedsiębiorcami Przejdź

Regulamin dla Klientów będących konsumentami obowiązujący od 25-12-2014 Przejdź

Regulamin dla Klientów będących konsumentami obowiązujący od 01-10-2014 do 24-12-2014 Pobierz

Regulamin w pdf (obowiązuje do 30-09-2014) Pobierz

Regulamin dla przedsiębiorców w pdf (obowiązuje do 30-06-2017) Pobierz